Diaprojekcija

 
 

Erasmus+2016 – KA107: Projekt mobilnosti s partnerskimi državami v terciarnem izobraževanju

V "Evropi 2020" je močno poudarjen pomen razvijanja partnerstva med izobraževanjem, usposabljanjem in delom,  v "Programu za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov" pa vključevanje delodajalcev in institucij na trgu dela v procese izobraževanja z namenom aktualizacije trenutnih in nastajajočih potreb na trgu dela ter spodbujanja zaposljivosti. V študijskem procesu je zato izvedba praktičnega izobraževanja pomemben stik med izobraževalno institucijo in delodajalci na trgu dela. Med opravljanjem praktičnega izobraževanja imajo študenti priložnost nadgraditi teoretične vsebine, dobiti vpogled v realne delovne razmere in pridobivati kompetence v delovnem okolju, lahko pa predstavlja tudi priložnost za kasnejšo zaposlitev. V okviru projekta smo oblikovali in sistematizirali postopke za organizacijo, izvedbo, nadzor in ovrednotenje opravljanja praktičnega izobraževanja na podlagi sinergije izkušenj in znanja v obeh državah partnericah. Kot dodana vrednost lahko poudarimo predvsem ovrednotenje in zapis splošnih in poklicnih kompetenc, ki jih pridobijo študentje med opravljanjem praktičnega izobraževanja.

„Evropa 2020“ ističe značaj u razvijanju partnerstva između obrazovanja, osposobljavanja i rada. Program „Modernizacije sistema visokog obrazovanja u Evropi“ ističe uključivanje poslodavaca, institucija i tržišta rada u proces obrazovanja čime bi se nadogradile trenutne i buduće potrebe tržišta rada i promovisalo zapošljavanje. U toku studiranja, izvođenje praktičnog osposobljavanja predstavlja važnu sponu između obrazovne institucije i poslodavaca na tržištu rada. Za vreme obavljanja prakse, student ima mogućnost da nadogradi teoretska znanja, stekne uvid u realne poslovne uslove, i da stekne potrebna iskustva za rad u poslovnom okruženju. Praktično osposobljavanje pored svega toga pruža još i mogućnost za kasnije angažovanje studenta u stalan radni odnos. U okviru ovog projekta smo definisali i sistematizovali procedure koje se odnose na organizaciju, izvođenje, praćenje i vrednovanje praktičnog osposobljavanja, a sve na osnovu sinergije iskustva i znanja partnerskih institucija na ovom projektu.Kao dodata vrednost posebno može biti istaknuta procena i spisak opštih i stručnih kompetencija koje bi studenti trebali da usvoje za vreme praktičnog osposobljavanja.

“Europe 2020" emphasizes the importance of developing a partnership between education, training and work. The "Program for the Modernization of European Higher Education Systems" highlights the inclusion of employers and institutions in the labor market in education processes in order to update current and emerging needs in the labor market and promote employability. In the study process, therefore, the implementation of practical training is an important contact between the educational institution and the employers in the labor market. During their practical training, students have the opportunity to upgrade theoretical content, gain insight into real working conditions and generate competences in the work environment. The practical training can also present an opportunity for later employment. Within the project we designed and systematized procedures for the organization, implementation, monitoring and evaluation of the PT based on the synergy of experience and knowledge in both partner countries. As an added value we can particularly emphasize the evaluation and record of general and professional competences acquired by students during their practical training