1. RADNI SASTANAK

MESTO ODRŽAVANJA SASTANKA: CELJE

DATUM ODRŽAVANJA SASTANKA:  19-23 SEPTEMBAR 2016.

 Dan 1 – 19.09.2016.

Prijem gostiju, otvaranje sastanka, obilazak grada.

Od momenta apliciranja za projekat (Februar 2016.) do momenta početka projekta (Jun 2016.) došlo je do značajnih promena. Uz pomoć naše institucije, u funkciji posrednika, potpisani su ugovori kojima je studentima iz Leskovca omogućeno obavljanje prakse (praktično osposobljavanje) u Sloveniji. Studenti su obavljali stručnu praksu u:

 • Hotelu Bernardin i
 • HIT Alpinea d.d. na Kranjskoj gori.

S toga, tokom posete VPŠSS tima, organizovali smo posetu kompanijama koje su iskazale interesovanje za prijem srpskih studenata na praktično osposobljavanje (Sava Turizam d.d., HIT Alpinea d.d.).

Jedan od očekivanih efekata našeg projekta: ”usaglašenost sistema implementacije PO, u cilju povećane mobilnosti studenata i mogućnosti obavljanja stručne prakse u zemljama partnerima na projektu”, postao je realnost te se sa sigurnošću može potvrditi značaj i stepen efikasnosti našeg projekta.

Dan 2 – 20.09.2016

RADNI SASTANAK U ŠKOLI

Članovi radnih grupa su tokom sastanka prestavili celokupnu dokumentaciju koja se koristi u procesu implementacije praktičnog osposobljavanja pri određenoj instituciji kao i SWOT analize.

 

U prvoj fazi, učesnici su proučili i uporedili:

 1. Vodič za organizatore i mentore programa PO pri školama,
 2. Vodič za organizatore i mentore programa PO pri organizacijama
 3. Skup obrazaca za pripremu, monitoring i implementaciju PO.
 4. Specifičnosti programa PO u inostranstvu.
 5. Opcije i polazne tačke za PO smernice za izvođenje PO u pogledu evidentiranja stečenih kompetencija.

Dan 3 – 21.09. 2016

POSETA KOMPANIJI GORENJE d.d.  

Kompanija Gorenje d.d. je pozitivno odgovorila na naš zahtev da istu posetimo te nam omogućila razgovor sa organizatorima i mentorima pri programima PO koji se realizuju u Gorenju.

Gospođa Milena Pirnat-Bahun, šef projekta pri HR odeljenju kompanije Gorenje, poželela nam je dobrodošlicu. Sastanku su prisustvovala još 3 PO mentora pri ovoj kompaniji.

Mentorski sistem u ovoj kompaniji je dobro organizovan:

 • U ovom momentu, firma ima 132 mentora a svi oni su prošli kroz odgovarajuću pedagoško-andragošku obuku.
 • Jedan mentor radi sa maksimalno dva studenta.
 • Najzastupljeniji su studenti (fakulteti i više škole) tehničke struke.
 • Firma ima odličnu saradnju sa srednjoškolskim centrom u Velenju.
 • Zadatak mentora je da nadgledaju rad studenta te integraciju istih u radni proces i da učestvuju u izradi seminarskog rada studenta
 • Mentori dobijaju novčanu nadoknadu za svoj mentorski rad.
 • Rad mentora se sistematski prati.
 • Na samom kraju, mentori ocenjuju studente a dokumentacija se zavodi u arhivi HR odeljenja.

 Kao prednost ovakvog sistema mentorstva istaknuta je razmena znanja (mladi ljudi) a nedostatak je manjak interesovanja od strane studenata.

Što se tiče pitanja evidentiranja ostvarenih kompetencija koje student stiče po okončanju programa PO, prestavnici kompanije nisu iskazali zabrinutost po pitanju implementacije takvog sistema u istoj.

Predstavnici kompanije insistiraju na konstantnoj komunikaciji sa školom, organizatorima i mentorima pri programu PO u cilju bolje implentacije i izvođenja programa PO a koji su u skladu sa postavljenim ciljevima.
Kompanija Gorenje ima i sopstveni Obrazovni centar pri kojem se radi na edukaciji određenih grupa upošljenika (mladi, menadžment, internacionalni odnosi, kreatori, digitalizacija).
Usledila je poseta pogonu za izradu velikih kućnih aparata.
POSETA KOMPANIJI  SAVA TURIZAM U LJUBLJANI

Cilj sastanka je predstavljanje pitanja i budućih koraka u organizaciji i implementaciji programa PO srpskih studenata u Sloveniji predstavnicima SAVA TURIZMA d.d. i PO organizatorima. Iskustva u pripremi i implementaciji PO će biti predstavljeni kao rezultati našeg projekta.

Dan 4 – 22.09.2016.

POSETA KOMPANIJI UNIOR d.d.

Kompanija Unior d.d. je sa zadovoljstvom prihvatila naš zahtev da posetimo ovu firmu i razgovaramo sa organizatorom programa praktičnog osposobljavanja i menadžerom Ljudskih resursa, gospođom Renatom Stupan i njenim kolegom iz odeljenja Odnosi sa javnošću, gospodinom Gregorom Kovačecom.

Sastanak je podeljen u dva dela, prezentacija kompanije u formi video zapisa i razgovor sa 2 predstavnika kompanije u vezi sa PO, njihovim iskustvom, našim inicijativama i potrebama. Pomenuti sistem je organizatovan tako da ova kompanija ima 70 mentora i oko 200 studenata na praksi svake godine (uglavnom su to učenici iz srednjih tehničkih škola).

Pregled:

 • Kompanija trenutno ima 70 mentora, a svi oni su prošli kroz odgovarajuću pedagoško-andragošku obuku.
 • Oko 200 studenata svake godine prođe kroz program PO.
 • Ne postoji sistem finansijskog nagrađivanja mentora ali se isti ima u planu.
 • Rad mentora se sistematski prati.
 • Na samom kraju, mentori ocenjuju studente a dokumentacija se zavodi u arhivi HR odeljenja.

Kao prednost ovakvog sistema mentorstva istaknuta je izrada baze potencijalnih budućih upošljenika, a kao nedostatak manjak vremena mentora za rad sa studentima usled drugih radnih obaveza.

Što se tiče pitanja evidentiranja ostvarenih kompetencija koje student stiče po okončanju programa PO, prestavnici kompanije nisu iskazali zabrinutost po pitanju implementacije takvog sistema u istoj

Velike su šanse da srpski studenti obavljaju svoju stručnu praksu u okviru Unior Turizam programa.

Usledio je obilazak fabrike: pogoni za izradu ručnih alata, fabrika obrade stalaktita i obrade ručnih alata.

RADNI SASTANAK U ŠKOLI

Po završetku poseta, nastavili smo sa radom u prostorijama škole, gde smo sumirali glavne zaključke poseta kompanijama Gorenje i Unior. Istaknut je značaj dobre i tesne saradnje obrazovnih institucija sa kompanijama kako bi se izbegli nesporazumi ali i unapredili programi PO za studente pri kompanijama.

Stečeno znanje treba upotrebiti u pripremi instrukcija, vezanih pre svega za:

 • Način i učestalost kontakta između organizatora PO pri školama i pri kompanijama;
 • Način i učestalost kontakta između organizatora PO i studenata.
 • Evidencija kompetencija stečenih tokom PO bi trebala biti u odgovarajućoj, prihvatljivoj formi.
 • Pribavljanje mišljenje mentora pri kompanijama upotrebom anketa (VSŠ Celje – već postoji).

Dan 5 – 23.09. 2016.

POSETA KOMPANIJI  HIT ALPINEA d. d. KRANJSKA GORA

Cilj sastanka je upoznavanje predstavnika HIT ALPINEA d.d. i PO organizatora sa pitanjima i koracima za budućnost u vezi organizacije i sprovođenja PO srpskih studenata u Sloveniji. Iskustva u pripremi i implementaciji PO će biti predstavljeni kao rezultati našeg projekta.

 ZAVRŠNI SASTANAK

Na završnom sastanku sumirali smo zajedničke opažanja te izvršili podelu i usaglasili se oko naknadnih aktivnosti koje trebaju biti sprovedene do sledećeg sastanka koji će biti održan u Leskovcu:

 1. Do kraja Novembra 2016 godine, svaka od institucija će izvući svoje zaključke i sačiniti predloge unapređenja postojeće dokumentacije.
 2. Koordinator projekta je odgovoran za razmenu i sumiranje predloga.
 3. Koordinator projekta, a uz saglasnost ostalih članova, vrši distribuciju zadataka za pripremu predloženih očekivanih intelektualnih rezultata.