1. DELOVNO SREČANJE

KJE:              CELJE

KDAJ:           OD 19. 9. DO 23. 9. 2016

 1. DAN – 19. 9. 2016

Sprejem gostov, uvodno srečanje, pregled aktivnosti med obiskom, ogled mesta.

V času od prijave projekta (februar 2016) do začetka projekta (junij 2016) je prišlo do pomembne spremembe. S pomočjo naše institucije kot posrednika, so bile sklenjene pogodbe za opravljanje praktičnega izobraževanja za študente iz Leskovca v Sloveniji.

Študenti so opravljali prakso v:

 • Hotelih Bernardin in
 • HIT Alpinea d.d. v Kranjski gori.

Zato je bil v okviru obiska organizirano tudi srečanje in obiska potencialnih podjetij (Sava Turizem d.d.,  HIT Alpinea d.d.), ki so izkazale interes sprejeti srbske študente na prakso.

Eden izmed želenih učinkov našega projekta: »kompatibilnost sistemov izvajanja PRI, ki bo omogočala lažjo mobilnost študentov z namenom opravljanja PRI med državama partnericama v prihodnosti«, je tako postal že sedanjost in zato je pomen in učinkovitost našega projekta še kako pomembna.

 1. DAN – 20. 9. 2016

DELOVNI SESTANEK NA ŠOLI

Na sestanek so člani delovne skupine obeh šol prišli s celotno dokumentacijo, ki spremlja izvajanje praktičnega izobraževanja na posamezni instituciji in izdelano SWOT analizo.

Udeleženci so v prvi fazi pregledali in primerjali:

 1. Priročnik za organizatorje in mentorje praktičnega izobraževanja v šoli,
 2. Priročnik za organizatorje in mentorje PRI v organizacijah,
 3. Zbirko obrazcev za pripravo, spremljanje in izvedbo praktičnega usposabljanja
 4. Posebnosti izvajanja PRI v tujini
 5. Možnosti in izhodišča za Navodila za ovrednotenje opravljanja PRI v smislu zapisa pridobljenih kompetenc.

Rezultate primerjav in izmenjave dobrih praks so razvidne v skupni SWOT analizi s predlogi.

3. DAN – 21. 9. 2016

OBISK PODJETJA GORENJE d.d.  

V podjetju Gorenje d.d. so se prijazno odzvali naši prošnji za ogled podjetja in razgovora z organizatorji in mentorji praktičnega izobraževanja v Gorenju.

Sprejela nas je gospa Milena Pirnat-Bahun, ki je Vodja projektov v okviru oddelka Kadrovske zadeve in korporativne storitve. Na sestanku so sodelovali tudi trije mentorji praktičnega usposabljanja.

Sistem mentoriranja v tem podjetju je odlično organizirano:

 • Trenutno deluje 132 mentorjev, ki so vsi ustrezno usposobljeni tudi  s pedagoško-andragoško izobrazbo.
 • En mentor ima največ dva mentoriranca.
 • V strukturi mentorirancev imajo največji delež prav študenti višješolskega študija (poudarek na tehničnih strokah).
 • Odlično sodelujejo s srednješolskim centrom v Velenju.
 • Njihove naloge so spremljanje mentoriranca pri vključevanju v delovni proces, nadziranje njihovega dela, sodelovanje pri nastajanju seminarske naloge…
 • Mentorji prejmejo finančno nagrado za opravljeno delo.
 • Delo mentorjev je sistematično spremljano.
 • Na koncu mentorji ocenijo mentoriranca, dokumentacija gre v bazo v kadrovskem sektorju.

Kot prednost mentoriranja so povzeli predvsem izmenjavo znanj (mladi kader), kot negativno izkušnjo pa so omenili nezainteresiranost mentoriranca.

V okviru vprašanja o zapisu kompetenc, ki jih študent pridobi v okviru PRI ni bilo pomislekov o izvedbi le-tega s strani podjetja.

Želijo si čim več kontaktov s šolo, organizatorji in mentorji PRI za nemoten potek in izvedbo PRI v skladu s cilji.

V okviru Gorenja deluje Korporativna univerza, kjer izobražujejo določene ciljne skupine zaposlenih (mlade, vodstvo, internacionalno, kreativce, digitalizacija)

Sledil je ogled proizvodnje programa Veliki gospodinjski aparati.

OBISK PODJETJA SAVA TURIZEM d.d. V LJUBLJANI

Sestanek je bil namenjen spoznavanju predstavnikov SAVA TURIZMA d.d. in organizatorjev PRI o problematiki in nadaljnjih korakih pri organizaciji in izvedbi praktičnega izobraževanja srbskih študentov v Sloveniji.

Izkušnje pri pripravi in izvedbi PRI bomo vključili v rezultate našega projekta.

 4. DAN – 22. 9. 2016

OBISK PODJETJA UNIOR d.d.

V podjetju Unior  d.d. so se prijazno odzvali naši prošnji za ogled podjetja in razgovora z organizatorico praktičnega izobraževanja in vodjo kadrovske službe gospo Renato Stupan ter sodelavcem iz službe odnosov z javnostmi gospodom Gregorjem Kovačecem.

Sestanek je bil razdeljen na dva dela in sicer ogled in predstavitev firme s filmom ter razgovor z obema predstavnikoma podjetja o izvajanju praktičnega izobraževanja, njihovih izkušnjah, naših pobudah in naših potrebah. Sistem mentoriranja je urejen tako, da imajo cca 70 mentorjev in letno okoli 200 mentorirancev. Prevladujejo mentoriranci iz strojne srednje šole.

Povzetek:

 • Trenutno deluje 70 mentorjev, ki so vsi ustrezno usposobljeni tudi s pedagoško-andragoško izobrazbo.
 • Imajo cca 200 mentorirancev letno.
 • Mentorji niso direktno motivirani s finančno nagrado za opravljeno delo, se pa pripravlja nova sistemizacija, kjer bo to upoštevano.
 • Delo mentorjev je sistematično spremljano.
 • Odlično sodelujejo z izobraževalnim centrom.
 • Na koncu mentorji ocenijo mentoriranca, dokumentacija gre v bazo v kadrovskem sektorju.

Kot prednost mentoriranja so povzeli predvsem spoznavanje novih potencialnih kadrov, kot negativno izkušnjo pa so omenili pomanjkanje časa za delo z mentorirancem na račun svojega dela.

V okviru vprašanja o zapisu kompetenc, ki jih študent pridobi v okviru PRI ni bilo pomislekov o izvedbi le-tega.

Za Uniorjev program Turizem obstaja resna priložnost za opravljanje praktičnega izobraževanja za srbske študente.

Sledil je ogled proizvodnje in sicer: programa Odkovki – kovačnica, obrata Sinter in  Obdelave ročnega orodja.

DELOVNI SESTANEK NA ŠOLI

Po končanem obisku smo nadaljevali delo na šoli, kjer smo povzeli glavne ugotovitve z obiskov v Gorenju in Uniorju.

Pomen tesne in dobre povezave izobraževalno institucijo in podjetjem je v interesu obeh in lahko odpravi morebitne nesporazume in izboljša proces praktičnega izobraževanja študentov v podjetjih.

Spoznanja je potrebno vključiti v pripravo navodil in sicer predvsem:

 • Način in frekvenco kontakta organizatorjev PRI na šoli in v podjetju.
 • Način in frekvenco kontakta organizatorjev PRI na šoli in študenta.
 • Zapis kompetenc pridobljenih med praktičnem izobraževanjem mora biti v primerni obliki, ki bo razumljiva.
 • Pridobivanje mnenj mentorjev v podjetju z anketami (VSŠ Celje – že izdelano).

 5. DAN – 23. 9. 2016

OBISK PODJETJA HIT ALPINEA d,d, KRANJSKA GORA

Sestanek je bil namenjen spoznavanju predstavnikov HIT ALPINEA d.d. in organizatorjev PRI na obeh šolah o problematiki in nadaljnjih korakih pri opravljanju praktičnega izobraževanja srbskih študentov v Sloveniji.

Izkušnje pri pripravi in izvedbi PRI bomo vključili v rezultate našega projekta.

 ZAKLJUČNI SESTANEK

Na zaključnem delovnem sestanku smo povzeli skupne ugotovitve in razdelili ter dogovorili nadaljnje aktivnosti do naslednjega srečanja v Leskovce:

 1. Do konca novembra 2016 vsaka institucija izdela povzetke in vključi predloge izboljšanja v obstoječo dokumentacijo.
 2. Koordinatorica projekta poskrbi za izmenjavo in povzetke predlogov.
 3. Koordinatorica projekta v skladu z dogovorom vseh sodelujočih članov razdeli zadolžitve za izdelavo predlogov naslednjih intelektualnih rezultatov:
  1. Priročnik za organizatorje in mentorje praktičnega izobraževanja v izobraževalni instituciji
  2. Priročnik za organizatorje PRI in mentorje PRI v organizacijah
  3. Zbirka obrazcev za praktično izobraževanje
  4. Ovrednotenje opravljanja PRI v smislu zapisa pridobljenih kompetenc.