ERASMUS+ KA107:  PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE – VEZA IZMEĐU OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA RADA

1. 6. 2016 – 30. 9. 2017

OPIS PROJEKTA

“Europe 2020″ ističe značaj razvoja partnerstava između obrazovanja, praktičnog osposobljavanja i rada. ″Program Modernizacije Evropskih Sistema Visokog Obrazovanja″ ističe inkluziju poslodavaca i institucija na tržištu rada u obrazovne procese kako bi se unapredile postojeće i novo-nastale obaveze na tržištu rada te kako bi se promovisalo zapošljavanje. Praktično osposobljavanje pruža mogućnost unapređenja teorijskog znanja, upoznavanja sa stvarnim uslovima rada i generisanje generičkih kompetencija u radnom okruženju. Učestvovanje u programu praktičnog osposobljavanja pruža mogućnost lakšeg zapošljavanja u budućnosti.

Implementacija i rezultati projekta će doprineti boljoj i bližoj saradnji obrazovnih institucija i organizacija koje posluju na tržištu rada.

Ciljevi mobilnosti u okviru projekta su u skladu sa prioritetima, pre svega kako bi se unapredio kvalitet obrazovanja u Srbiji kao i oblast aktivne politike povezivanja obrazovanja i tržišta rada. U skladu sa ovim ciljevima i prioritetima, definisali smo sadržaj ovog projekta ″Praktično osposobljavanje – veza između obrazovanja i tržišta rada,″ te ćemo u okviru istog osmisliti i sistematizovati procedure za organizaciju, implementaciju, monitoring i evaluaciju programa praktičnog osposobljavanja u partnerskoj zemlji na bazi znanja i veština koje već imamo na našoj instituciji. Naravno, kao sinergija razmene iskustava i znanja, i kao rezultat projekta, očekujemo da sistemi praktičnog osposobljavanja u obe partnerske zemlje budu unapređeni:

Očekivani finalni efekti projekta su višestruki i imaće istovremeni uticaj na ciljane grupe (studenti, organizatori i mentori u programu praktičnog osposobljavanja pri obrazovnim institucijama i organizacijama:

 1. Sinteza iskustava i primera dobre prakse i unapređenje sistema organizacije i implementacije PO u parternskim zemljama na projektu;
 2. Dobijanje informacija iz prakse o potrebama i problemima bitnih za nesmetanu i kvalitetnu implementaciju PO;
 3. Veza sa tržištem rada na osnovu unapređenog sistema;
 4. Dvosmerna razmena informacija između škola i poslodavaca o stečenim i poželjnim kompetencijama studenata;
 5. Efekat dobrog sistema organizacije i implementacije PO ogledaće se razvoju preduzetničkih kompetencija kod studenata a samim tim i doći će i do povećanja motivacije za zapošljavanje ili samozapošljavanje.
 6. Olakšani rad PO organizatora i mentora pri školama i organizacijama za sistematizaciju (priručnici, dokumentacija) i unificiranje posla;
 7. Pristup intelektualnim podacima za sve ciljne grupe;
 8. Obezbeđena višejezičnost intelektulnih rezultata projekta;
 9. Kompatibilnost PO sistema implementacije, što će uticati na povećanje mobilnosti studenata u cilju sprovođenja PO između partnerskih zemalja u budućnosti;
 10. Sve kompetencije koje student razvije tokom obavljanja prakse će biti navedene u Sertifikatu o ostvarenim kompetencijama (Dodatak diplomi);
 11. Dodata vrednost, će pre svega, biti ocena rezultata PO u pogledu liste opštih i profesionalnih kompetencija koje su studenti stekli i poboljšanja PO.

 RADNE FAZE

 1. Imenovanje članova projektnog tima.
 2. Priprema podataka o značaju i implementaciji PO u obrazovnom sistemu Slovenije i Srbije i priprema analize prednosti i mana implementacije PO.
 3. Priprema organizacionog plana sastanka sa sadržajima sastanka:
 4. sastanak u Celju – Septembar 2016
 5. sastanak u Leskovcu – April 2017
 6. sastanak u Leskovcu: finalni sastanak Septembar 2017.
 7. Povezivanje sa organizatorima i mentorima u PO programima pri organizacijama
 8. Izrada intelektualnih rezultata (priručnici, dokumentacije).
 9. Priprema plana diseminacije projekta.
 10. Priprema rezimea projekta sa planovima za budućnost.
 11. Organizacija konferencije za novinare u cilju prezentacije rezultata projekta u Leskovcu i Celju.

OČEKIVANI REZULTATI

Članovi projektnog tima će pripremiti sledeće intelektualne rezultate:

 1. Vodič za organizatore i mentore programa PO pri školama,
 2. Vodič za organizatore i mentore programa PO pri organizacijama
 3. Obrasci za PO
 4. Lista opštih kompetencija
 5. Lista profesionalnih kompetencija