ERASMUS+ KA107:  Projekt mobilnosti s partnerskimi državami v terciarnem izobraževanju 

PRAKTIČNO  IZOBRAŽEVANJE – MOST MED IZOBRAŽEVANJEM IN TRGOM DELA

1. 6. 2016 – 30. 9. 2017

OPIS PROJEKTA

V “Evropi 2020” je poudarjen pomen razvijanja partnerstva med izobraževanjem, usposabljanjem in delom.  V “Programu za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov” je poudarjeno vključevanje delodajalcev in institucij na trgu dela v procese izobraževanja z namenom aktualizacije trenutnih in nastajajočih potreb na trgu dela ter spodbujanja zaposljivosti. V praktičnem izobraževanju (PRI) imajo študenti priložnost nadgraditi teoretične vsebine, dobiti vpogled v realne delovne razmere in pridobivati generične kompetence v delovnem okolju. Opravljanje PRI študentom predstavlja tudi priložnost za kasnejšo zaposlitev.

Izvedba in rezultati projekta bodo prispevali k boljšemu in tesnejšemu sodelovanju med izobraževalnimi institucijami in organizacijami na trgu dela.

Cilji mobilnosti v okviru projekta so v skladu s prioritetami in sicer izboljšati kakovost izobraževanja v Srbiji ter aktivno povezati izobraževanje in trg dela. V skladu s temi cilji in prioritetami  smo opredelili vsebino našega projekta “Praktično izobraževanje – most med izobraževanjem in trgom dela”, kjer smo oblikovali in sistematizirali postopke za organizacijo, izvedbo, nadzor in ovrednotenje opravljanja PRI v obeh državah partnericah na podlagi znanja in veščin, ki jih imamo na sodelujočih institucijah.

Pričakovani končni učinki projekta so večplastni in bodo imeli sočasen učinek na ciljne skupine (študenti, organizatorji in mentorji PRI v izobraževalnih institucijah in v organizacijah):

 1. sinteza izkušenj in dobrih praks ter izboljšanje sistema organizacije in izvedbe PRI v državah – partnericah projekta;
 2. pridobitev informacij iz prakse o potrebah in problemih za nemoten in kvaliteten potek izvajanja PRI;
 3. povezava s trgom dela na podlagi izboljšanega sistema;
 4. dvosmerna izmenjava informacij med šolami in delodajalci o pridobljenih in želenih kompetencah študentov;
 5. učinek dobrega sistema organizacije in izvedbe PRI bo pridobitev podjetniških kompetenc študentov in posledično večja motiviranost za zaposlitev oziroma samozaposlitev.
 6. olajšano delo organizatorjev in mentorjev PRI v šolah in organizacijah zaradi sistematizacije (priročniki, dokumentacija) in poenotenja dela;
 7. dostop do intelektualnih rezultatov za vse ciljne skupine;
 8. zagotovljena večjezičnost intelektualnih rezultatov projekta;
 9. kompatibilnost sistemov izvajanja PRI, ki bo omogočala lažjo mobilnost študentov z namenom opravljanja PRI med državama partnericama v prihodnosti;
 10. vse kompetence, ki jih bo študent pridobil v času opravljanja prakse bodo navedene v Potrdilu o pridobljenih kompetencah kot priloga k diplomi.

REZULTATI  PROJEKTA

Člani projektne skupine bodo pripravili naslednje intelektualne rezultate:

 1. Priročnik za organizatorje in mentorje praktičnega izobraževanja v šoli,
 2. Priročnik za organizatorje in mentorje praktičnega izobraževanja v organizacijah
 3. Zbirka obrazcev za praktično izobraževanje
 4. Nabor splošnih kompetenc
 5. Nabor poklicnih kompetenc (na primeru komercialist in računovodja)